Γιατί δεν είναι γνωστή η ημέρα του θανάτου μας

(Από το βιβλίο της ερμηνείας του αρχ. Αεράκη για την Β΄ Πέτρου)

Τὴν εἰκόνα τοῦ κλέφτη χρησιμοποιεῖ καὶ ὁ ἄπ. Πέτρος. «Ἤξει δὲ ἢ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτῃς ἐν νυκτί». Ἡ ἡμέρα ἐκείνη θὰ ἔρθη σὰν τὸν κλέφτη μέσ’ στὴ νύχτα. Γιατί ἄραγε ὁ Θεὸς ἔκρυψε τὰ ἔσχατά του ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ τὰ ἔσχατά του κόσμου, τὴν ὥρα τοῦ θανάτου μας καὶ τὴν ὥρα τῆς δευτέρας Τοῦ παρουσίας; Γιὰ τρεῖς λόγους:

• Πρώτον. Πολλοί, ἂν γνώριζαν τὴ μέρα καὶ τὴν ὥρα τοῦ θανάτου τους, θὰ ἀμελοῦσαν τελείως τὴ ζωή τους καὶ θὰ ἄφηναν τὴ μετάνοια γιὰ τὴν τελευταία στιγμή. Ἀλλὰ τότε ποιὰ ἀξία θὰ εἶχε γι’ αὐτοὺς τὸ εὐαγγέλιο; Καὶ τί βραβεῖο θὰ μποροῦσαν νὰ λάβουν, ὅταν ἡ μετάνοια καὶ ἡ ἐξομολόγησίς τους θὰ εἶχε ἕνα τόσο φτηνὸ ὑπολογισμό; Λέει σχετικὰ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος:

«Εἰ βούλεσθε μαθεῖν, διατὶ ἀποκέκρυπται ἡ ἡμέρα καὶ διατὶ ὡς κλέπτῃς ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται, ἐγώ, ἔμαυτω δοκῶ καλῶς ἔχειν, ἔρω. Οὐδεὶς ἂν ἀρετῆς ἐπεμελήθη Ποτὲ παρὰ τὸν ἅπαντα βίον, ἂλλ’ εἰδῶς αὐτοῦ τὴν τελευταίαν ἡμέραν, καὶ μυρία ἐργασάμενος δεινά, καὶ τὰ λουτρῶ τότε προσελθῶν, οὕτως ἂν ἀπῆλθεν» (Ε.Π.Ε. 22,526).

Μετάφρασις: Ἂν θέλετε νὰ μάθετε, γιατί ἔχει ἀποκρύβῃ ἡ ἡμέρα ἐκείνη καὶ γιατί παρομοιάζεται μὲ τὸν ἐρχομὸ τοῦ κλέφτη μέσ’ στὴ νύχτα, ἐγὼ θὰ σᾶς ἐξηγήσω πῶς καλῶς ἔχει λεχτὴ αὐτό. Κανένας δὲν θὰ φρόντιζε ποτὲ γιὰ τὴν ἀρετὴ σ’ ὅλη του τὴ ζωή, ἀλλὰ ξέροντας τὴν τελευταία μέρα τοῦ καθένας, ἀφοῦ θὰ ἔπραττε ἄπειρα κακά, στὸ τέλος θὰ πλενόταν (στὸ λουτρὸ τοῦ βαπτίσματος ἢ τῆς μετανοίας) καὶ ἔτσι θὰ πέθαινε.

• Δεύτερον. Ζοῦγκλα θὰ γινόταν καὶ ἡ χριστιανικὴ ἀκόμα κοινωνία! Ὄχι μόνο καμμιὰ ἀρετὴ δὲν θὰ ἐπεδίωκαν οἱ ἄνθρωποι, καὶ οἱ χριστιανοὶ ἀκόμα, ἀλλὰ γιὰ ὅλα τα ἐγκλήματα θὰ ἤσαν ἕτοιμοι.

-Θὰ πεθάνω, ποῦ θὰ πεθάνω ἐγώ. Θὰ ἐκδικηθῶ ὅμως καί σας!

Μήπως τέτοια φαινόμενα δὲν συναντᾶμε καὶ σήμερα, μὲ ἀνθρώπους, ποῦ πάσχουν Π.Χ. ἀπὸ ἔητα καὶ γνωρίζουν περίπου τὴ μέρα τοῦ θανάτου τους; Ἀντὶ νὰ γίνωνται καλύτεροι, ἕνας παράξενος ψυχολογικὸς νόμος λειτουργεῖ μέσα τους καὶ ἐκδικοῦνται τοὺς ἄλλους, ποῦ Ζοῦν!

-Ἂν μποροῦσα νὰ μετέδιδα τὸν ἰὸ σ’ ὅλους! ἀκούστηκε νὰ λέῃ ἕνας τέτοιος μελλοθάνατος.

Κανένα φρένο στὸ κακό. Λέει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος:

«Πολλοὺς καὶ τοῦ θανάτου φόβος κατέχει νῦν, καὶ ὅ της Ζωῆς ἔρως. Εἰ δὲ ἤδει ἕκαστος, ὅτι αὔριον πάντως τεθνήξεται, οὐδὲν ἂν παρητήσατο τολμῆσαι πρὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ἀλλὰ καὶ ἔσφαξεν οὖς ἂν ἤθελησε, καὶ ἀνεκτήσατο ἐαυτόν, τοὺς ἐχθροὺς ἀμύνων, καὶ μυρία ἂν εἰργάσατο δεινά. “Ἄνθρωπος γὰρ μιαρός, τῆς ἐνθάδε Ζωῆς ἀπεγνωκῶς, οὐδὲ αὐτοῦ λόγον ἔχει τοῦ τὴν ἄλoυργιδα περικειμένου» (Ε.Π.Ε. 22, 526).

Μετάφρασις: Πολλοὶ συγκρατοῦνται ἀπὸ τὸ φόβο τοῦ θανάτου καὶ ἀπὸ τὸν πόθο τῆς Ζωῆς. Ἂν ὅμως καθένας γνώρισε, πῶς αὔριο θὰ πεθάνη ὁπωσδήποτε, τίποτε δὲν θὰ τὸν σταματοῦσε τὴν προηγούμενη μέρα νὰ διαπράξη ὁποιοδήποτε κακό, ἀκόμα καὶ νὰ σφάξη αὐτούς, ποὺ θὰ νόμιζε ὅτι θὰ καρπωθοῦν τὰ δικά του, πολεμώντας ἔτσι τοὺς ἐχθρούς του. Θὰ ἔκανε, δηλαδή, ἄπειρα κακά. Διότι ἄνθρωπος μιαρός, ποῦ εἶναι ἀπελπισμένος στὴ ζωὴ αὐτή, δὲν λογαριάσει οὔτε αὐτόν, ποὺ φοράει τὴ βασιλικὴ πορφύρα.

• Τρίτον. Ἀπελπισία καὶ μελαγχολία θὰ καταλάμβανε πολλοὺς ἀνθρώπους. Καὶ ὄχι ἁπλῶς θὰ ἔχαναν τὴ ζωτικότητά τους καὶ θ’ ἀχρηστεύονταν γιὰ τὸν ἑαυτό τους καὶ γιὰ τὸ κοινωνικὸ σύνολο, ἀλλὰ καὶ θὰ πέθαιναν πρὶν ἀπὸ τὴν καθορισμένη ἡμερομηνία!… Ἃς δοῦμε καὶ ἐπ’ αὐτοῦ τὴ γνώμη τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου:

«Οἱ φιλοζωοῦντες καὶ σφόδρα τῶν ἐνθάδε ἔφιεμενοι, ὑπὸ τῆς ἀθυμίας ἂν καὶ τῆς λύπης διεφθάρησαν. Εἰ γὰρ τὶς τῶν νέων ὅτι πρὸ τοῦ γήρως δέξεται τὴν τελευτὴν ἤπιστατο, καθάπερ τὰ νωθρότατα τῶν θηρίων, ἐπειδᾶν συλληφθῆ, τοιαῦτα γίνεται, προσδοκώντα τὴν τελευτήν, οὕτως ἂν διετέθη» (Ε.Π.Ε. 22,526528). Μετάφρασις: Ὅσοι ἀγαπᾶνε τὴ ζωή τους καὶ εἶναι ὑπερβολικὰ κολλημένοι σὲ τούτη τὴ Ζωή, θὰ καταστρέφονταν τελείως ἀπ’ τὴ λύπη καὶ τὴν ἀπελπισία. Διότι, ἂν κάποιος νέος γνώρισε καλά, ὅτι θὰ πεθάνη πρὶν ἀπ’ τὰ γηρατειά του, θὰ συμπεριφερόταν ὅπως ἀκριβῶς τὰ νωθρότατα θηρία, ποὺ ὅταν συλληφθοῦν, καταντοῦν ἔτσι ἐπειδὴ περιμένουν τὴ θανάτωσι.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.