Επιτρέπεται να κρίνουμε; Η σημασία του ρήματος. (Νικ. Σωτηρόπουλος)

Σημασίες τοῦ ρήματος «κρίνω»

• «Καὶ ἔκρινεν Ἰεφθάε τὸν Ἰσραὴλ ἓξ ἔτη» (Κρίτ. 12:7). Τί σημαίνει ἐδῶ το «ἔκρινε»; Ἐδῶ το «ἔκρινε» σημαίνει «κυβέρνησε». Ὁ ἰεφθάε κυβέρνησε τὸν Ἰσραηλιτικὸ λαὸ ἕξι ἔτη.

• «Ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρος ἐστῶς εἴμι, οὗ μὲ δεῖ κρίνεσθαι», εἶπε ὁ Παῦλος (Πράξ. 25:10). Τί σημαίνει ἐδῶ το ρῆμα «κρίνω», «κρίνομαι»; Σημαίνει «δικάζω», «δικάζομαι». Αὐτὴ εἶνε ἄλλη ἔννοια τοῦ ρήματος «κρίνω». Στὸ δικαστήριο τοῦ Καίσαρος στέκομαι, καὶ ἐδῶ πρέπει νὰ δικασθῶ.

• «Κρῖνον μέ, Κύριε, ὅτι ἐγὼ ἓν ἀκακία μου ἐπορεύθην», λέγει ὁ Ψαλμῳδὸς (Ψάλμ. 25 (26):1). Τί σημαίνει ἐδῶ το «κρίνω»; Ἐδῶ το ρῆμα ἔχει ἄλλη ἔννοια. Σημαίνει «δικαιώνω, ἀθῳώνω». Κύριε, δικαίωσε μέ, διότι ἐγὼ βάδισα μὲ ἀκακία, χωρὶς δόλο, μὲ ἀθῳότητα τῆς καρδιᾶς μου.

• «Κρῖνον αὐτούς, ὁ Θεός, ἀποπεσάτωσαν ἀπὸ τῶν διαβουλιῶν αὐτῶν», λέγει πάλι ὁ Ψαλμῳδὸς γιὰ τοὺς ἐχθρούς του (Ψάλμ. 5:11). Τί σημαίνει ἐδῶ το «κρίνω»; Σημαίνει «τιμωρῶ». Θεέ μου, τιμώρησε αὐτοὺς (τοὺς ἐχθρούς μου), καὶ ἃς ἀποτύχουν στὰ σχέδιά τους.

Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι στὴ μία περίπτωσι τὸ «κρίνω» σημαίνει «δικαιώνω, ἀθῳώνω», ἐνῷ στὴν ἄλλη σημαίνει «τιμωρῶ». Ἡ ἴδια λέξι ἐμφανίζεται μὲ δύο ἐντελῶς ἀντίθετες ἔννοιες.

• «Οὗ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἷς τὸν κόσμον ἶνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ’ ἶνα σωθῆ ὁ κόσμος δὶ’ αὐτοῦ», εἶπεν ὁ Χριστὸς στὸ Νικόδημο (Ἰωάν. 3:17). Τί σημαίνει ἐδῶ το «κρίνω»; Σημαίνει «δικάζω, καταδικάζω, τιμωρῶ». Δὲν ἀπέστειλε ὁ Θεὸς τὸν Υἱό του στὸν κόσμο γιὰ νὰ τιμωρήση τὸν κόσμο, ἀλλὰ γιὰ νὰ σωθῆ ὁ κόσμος δὶ’ αὐτοῦ.

Γεννᾶται ὅμως μία εὔλογη ἀπορία. Ἐνῷ ὁ Χριστὸς λέγει, ὅτι δὲν ᾖλθε γιὰ νὰ καταδικάση καὶ νὰ τιμωρήση τὸν κόσμο, οἱ προφῆτες στὴν Παλαιὰ Διαθήκη κήρυτταν, ὅτι θὰ ἔλθη ὁ Μεσσίας γιὰ νὰ κρίνῃ μὲ δικαιοσύνη ἔθνη καὶ λαούς. Τί συμβαίνει; Ἔχει ἢ Ἁγία Γραφὴ ἀντιφάσεις;

Ἀδελφοί μου, καμμία πραγματικὴ ἀντίφασι δὲν ἔχει ἡ Ἁγία Γραφή. Ὅταν οἱ προφῆτες κήρυτταν, ὅτι θὰ ἔλθη ὁ Μεσσίας γιὰ νὰ κρίνῃ ἔθνη καὶ λαούς, ἐννοοῦσαν, ὅτι θὰ ἔλθη γιὰ νὰ κυβερνήση πνευματικῶς τὰ ἔθνη καὶ τοὺς λαούς, ποὺ θὰ πιστεύσουν σ’ αὐτόν. Ἀπεναντίας, ὅταν λέγῃ ὁ Μεσσίας, ὅτι δὲν ᾖλθε γιὰ νὰ κρίνῃ τὸν κόσμο, ἐννοεῖ, ὅπως εἴπαμε, ὅτι δὲν ᾖλθε γιὰ νὰ δικάση καὶ νὰ τιμωρήση τὸν ἁμαρτωλὸ κόσμο. Αὐτὸ θὰ συμβῇ στὴ δεύτερη ἔλευσί του, στὴ Δευτέρα Παρουσία.

Από το βιβλίο του Νικόλαου Σωτηρόπουλου (Επιτρέπεται να κρίνωμε;)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.