Περί της Σωτηρίας της Πατρίδος

Πρῶτος ὅρος σωτηρίας εἶνε ἡ μετάνοια γιὰ ὅλες τίς ἁμαρτίες καὶ τίς ἀσέβειές μας. Πρόκειται γιὰ τὴ μεγαλύτερη δύναμι, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποτρέψῃ τὸν χείμαρρο τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ. Ὁ προφήτης Ἰωνὰς κήρυξε τὴν καταστροφὴ τῆς Νινευΐ ὡς τετελεσμένο γεγονὸς μὲ ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ: «Ἔτι τρεὶς ἡμέραι καὶ Νινευΐ καταστραφήσεται» (γ ́ 4). Ἐν τούτοις ἡ Νινευΐ διασώθηκε. Πῶς; Μὲ μετάνοια, ἡ ὁποία ἔγινε παροιμιώδης. Νινευϊτικὴ μετάνοια! Ἀπὸ τὸν βασιλιᾶ μέχρι τὸν τελευταῖο πολίτη οἱ πάντες μετανόησαν, σκυθρώπασαν, ἔκλαψαν, στέναξαν, ἔκραξαν, πένθησαν, περιβλήθηκαν σάκκους. Καὶ ἡ Ἑλλάς, ὅπως μιμήθηκε τὴ Νινευϊ στὴν ἀμαρτωλότητα, εἶνε καιρὸς νὰ τὴν μιμηθῇ καὶ στὴ μετάνοια. Καὶ πρῶτοι πρέπει νὰ δώσουν ἡρωικὸ παράδειγμα μετανοίας καὶ ἀλλαγῆς τρόπου ζωῆς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἱερεῖς. Ἐὰν δὲν μετανοήσουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἱερεῖς, πῶς θὰ μετανοήσῃ ὁ λαός; Ἀκόμη δὲν ἀκούσθηκε κήρυγμα μετανοίας πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ ἀπὸ ἐπίσημα χείλη τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τῆς Πολιτείας. Λέγουμε καὶ τῆς Πολιτείας, διότι καὶ πολιτικοὶ ἄρχοντες φέρουν τὸ ὄνομα Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ δὲν εἶνε καθόλου ἀνάξιο τῆς θέσεώς τους καὶ μειωτικό της ἀξιοπρεπείας τους νὰ μιλήσουν γιὰ μετάνοια, καθότι μάλιστα καὶ αὐτοὶ εἶνε ἁμαρτωλοί. Ἀνυπόκριτες χριστιανικὲς διακηρύξεις καὶ ἐνέργειες τῶν ἀρχόντων δὲν μειώνουν, ἀπεναντίας ἐξυψώνουν αὐτοὺς καὶ ἀσκοῦν τεράστια ἐπίδραση στὸν λαό. Μακάρι ν’ ἀκουσθῇ τὸ συντομότερο ἀπὸ τοὺς ἐπισήμους κήρυγμα μετανοίας πρὸς τὸν ἁμαρτωλὸ μέν, ἀλλ’ εὐαίσθητο, εὐσυγκίνητο καὶ εὐμετάβλητο Ἑλληνικὸ λαό. Ἡ μετάνοια κατεπείγει ὅσον ἡ σωτηρία τῆς Πατρίδος.

θεολόγου Σωτηρόπουλοὐ Νικ. – ἀπό το βιβλίο “Θα ζήση η Ἐλλάς”

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.