Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ (Τι είναι)

Τίς ἡ Μεγάλη Ἰδέα; Ἡ Μεγάλη Ἰδέα ἤρχισε νὰ κυοφορῆται εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ Γένους τὴν ἑπομένης τῆς ὑπὸ τῶν Τούρκων ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων (29 Μαΐου 1453). Ἡ ἀπώλεια τῆς πόλεως, ἡ ἀπώλεια ἐδαφῶν, τὰ ὁποία εἶχαν ποτισθῆ μὲ αἵματα τόσων μαρτύρων τοῦ Χριστιανισμοῦ, δὲν ἐπιστεύθη ὅτι θὰ ἦτο ὁριστική. Ἡ ἡμισέληνος δὲν ἦτο δυνατὸν ἐπ’ ἄπειρον νὰ κυματίζη ἐπὶ τῶν τειχῶν χριστιανικῶν πόλεων. Οἱ Ὀθωμανοί, λαὸς κατώτερος, δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ἐξουσιάση, ν’ ἀφομοιώση καὶ νὰ διαλύση λαὸν εὑρισκόμενον εἰς ἀσυγκρίτως ἀνώτερον πολιτισμόν. Ἡ βία δὲν θὰ εἶχεν αἰώνιον τὸ βασίλειόν της. Αὕτη θὰ κατελύετο, αἱ χριστιανικαὶ χῶραι θὰ ἠλευθερώνοντο, ὁ μαρμαρωμένος βασιλεὺς θὰ ἐζωοποιεῖτο, ἡ διακοπεῖσα Θεῖα Λειτουργία ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας Σοφίας θὰ συνεχίζετο, τὰ σήμαντρα θὰ ἐκτύπων χαρμοσύνως, ἡ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία θὰ ἐπανιδρύετο, ἡ σημαία του Σταυροῦ θὰ ἐκυμάτιζεν εἰς τὰ περιμάχητα τείχη καὶ τὰ θηρία, οἱ Ἀγαρηνοί, τεταπεινωμένοι θὰ ἀπεσύροντο εἰς τὰ παλαιά των κρησφύγετα, εἰς τὴν «Κόκκινη Μηλιά». Αὐτὴ ἦτο ἡ πίστις, αὐτὸ ἦτο τὸ ἰδανικόν των κατακτηθέντων Ἑλλήνων· «Πάλι μὲ χρόνια, μὲ καιρούς, πάλι δικά μας θἆναι!»

Απόσπασμα από το βιβλίο “Εθνικά Προβλήματα” του μακαριστού Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.