Ομιλίες π. Σάββα Αγιορείτου (pdf)

Οι ομιλίες έχουν παρθεί από το http://hristospanagia3.blogspot.com/

1ο Μέρος 1)Ἡ Ελευθερία τῆς ψυχῆς 
2)Πῶς θά σωθοῦμε 
3)Πῶς σωζόμαστε 
4)Πῶς μποροῦμε νά νικήσουμε τόν θάνατο 
5)Πῶς γινόμαστε ἀληθινά μέλη τῆς Ἐκκλησίας 
6)Πῶς θά ἔρθει τό φῶς τοῦ Χριστοῦ στήν ζωή μας 
7)Πῶς μετέχουμε στήν Θεία χάρη 
8)Ἡ ψυχοπάθεια ἀπό Πατερική ἄποψη 
9)Ἡ θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου μέσα στήν Ἐκκλησία 
2ο Μέρος 1)Περί Μετανοίας
2)Ἡ Μετάνοια κατά τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση 
3)Μετάνοια καί ἐξομολόγηση 
4)Ἡ μετάνοια, ἡ ἐξομολόγηση καί τά σύγχρονα προβλήματα 
5)Περί ταπείνωσης 
6)Ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί πῶς θά τήν διαφυλάξουμε 
7)Tά χαρακτηριστικά τοῦ Ἀναστημένου ἀνθρώπου 
3ο Μέρος  1)Στόν Χριστό ὑπάρχουν ὅλα τά ὡραῖα, τά ὑγιῆ 
2)Πλαστήκαμε γιά νά εἴμαστε αἰώνια μέ τόν Θεό.Τά μέσα σωτηρίας 
3)Ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε ἀπό τόν Θεό καί γιά τόν Θεό 
4)Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ,ἡ στενοχώρια καί ἡ ἀληθινή ἐλευθερία 
5)Ο Ρόλος της Εκκλησίας – Η Θεραπεία της ανθρώπινης ψυχής
6)Νοερά προσευχή 
7)Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε 
8)Ἀγάπη 
9)Περί εἰρήνης τῆς ψυχῆς
4ο Μέρος  1)Σύγχρονη εἰδωλολατρία 
2)Τά παρόντα εἶναι μάταια καί πρόσκαιρα 
3)Οἱ ρινόκεροι 
4)Ἡ ἐκκοσμίκευση τῶν χριστιανῶν 
5)Ὑποκρισία 
 5ο Μέρος 1)Τά ψυχολογικά προβλήματα 
2)Χαρακτηριστικά τοῦ ἀσθενοῦς πνευματικά ἀνθρώπου 
3)Περί ψυχῆς καὶ θεραπείας αὐτῆς – 1ο μέρος 
4)Περί ψυχῆς καί θεραπείας αὐτῆς – 2o μέρος 
5)Ἡ αἰτία τῆς κατάθλιψης 
6)Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς κατάθλιψης 
7)Τά αἴτια δημιουργίας τῆς λύπης 
8)Γιατί χάνουμε τή χαρά μας 
9)Ἁπλοποιεῖστε τή ζωή σας γιά νά φύγει τό ἄγχος
6ο Μέρος 1)Πῶς μετέχουμε στήν λύτρωση πού μᾶς χαρίζει ὁ Κύριος 
2)Ἡ παρακολούθηση καί ἡ γνώση τοῦ ἑαυτοῦ μας 
3)Ἡ κακή χρήση τῶν μέσων πού μᾶς δίνει ὁ Θεός γιά τήν σωτηρία μας
4)Προέλευση καί ἀντιμετώπιση λογισμῶν – 1ο μέρος 
5)Περί φιλαυτίας – 1ο μέρος 
6)Περί φιλαυτίας – 2ο μέρος 
7)Περί φιλαυτίας – 3ο μέρος 
7ο Μέρος 1)Ἀδικία 
2)Ἑκούσιες καί ἀκούσιες θλίψεις 
3)Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν πειρασμῶν 
4)Περί θλίψεων καί πειρασμῶν 
5)Περί πειρασμῶν 
6)Ἀντιμετώπιση τοῦ σαρκικοῦ πολέμου 
7)Οἱ ὀθόνες πού προκαλοῦν τόν θάνατο 
8)Τηλεόραση, διαδίκτυο,κινητό καί πνευματική ζωή 
9)Διασκέδαση ἤ ψυχαγωγία;
8ο Μέρος 1)Τί εἶναι ὁ κόσμος; Ποῦ ἀνήκει καί ποῦ ὁδηγεῖ τούς ὁπαδούς του; 
2)Ἀναγκαῖος ὁ χωρισμός ἀπό τόν κόσμο 
3)Πίστη καί ζωή – Τί εἶναι πίστη 
4)Πίστη καί ζωή – Τί εἶναι ὀρθή ζωή 
5)Πίστη καί ζωή. Σχέση πίστεως καί ζωῆς, α’ μέρος 
6)Πίστη καί ζωή. Σχέση πίστεως καί ζωῆς, β’ μέρος 
7)Πίστη και ζωή.Τί συμβαίνει ὅταν κάποιος δέν πιστεύει σωστά στό Τριαδολογικό ἤ στό Χριστολογικό δόγμα 
8)Τρόποι ἐπανενεργοποίησης τῆς Θείας Χάρης:α)Μετάνοια,β)Ἀδιάλειπτη προσευχή
9)Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ὁ Χριστός 
10)Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός,ὁ ἀληθινός χριστιανός;
11)Ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί τό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου
12)Ἡ Ὑπακοή καί ὁ μοναχισμός 
13)Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς ἄσκησης καί τῆς ἐγκράτειας. α΄μέρος 
14)Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς ἄσκησης καί τῆς ἐγκράτειας. β΄μέρος 
15)Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς ἄσκησης καί τῆς ἐγκράτειας. γ΄μέρος 
16)Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς ἄσκησης καί τῆς ἐγκράτειας. δ΄μέρος 
17)Περί περισπασμοῦ καί ἡσυχίας 
18)Ἡ Πνευματική ζωή καί ὁ πνευματικός ἀγώνας.Περιφρόνηση καί ὄχι ὑποταγή στά πάθη 
19)Ἡ ἐκκοπή τοῦ θελήματος καί ἡ κατάθλιψη 
20)Ἐμπιστοσύνη στή Θεία Πρόνοια 
21)Ἡ ταλαιπωρία.Ἡ ἀφοβία, τό ἀνεπηρέαστον ἀπό τίς δυσκολίες 
22)Ἡ ξενιτεία, τό ταπεινό, τό ἀπέριττο 
23)Ἡ χρησιμοθηρική σχέση μέ τόν Θεό 
24)Ἡ ἀρχή τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς:Ἡ μελέτη καί ἡ πτωχεία 
25)Ἡ δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Ἡ εὐχαριστία πρός τόν Θεό γιά ὅλα.Ἡ χαρά γιά τά ὑπέρ Χριστοῦ παθήματα 
26)Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ γεννιέται ἀπό τήν πίστι 
27)Ὁ ἐγωισμός καί ἡ θεραπεία τῶν ψυχολογικῶν προβλημάτων 
28)Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τό ἄγχος.Πῶς δημιουργεῖται καί πῶς θεραπεύεται 
29)Καταπολέμηση τῆς ἔχθρας καί τῆς μνησικακίας 
30)Ἡ ζήλεια-φθόνος καί ἡ ἐπιθυμία νά μᾶς ἀγαποῦν 
31)Οἱ τρομακτικές μορφές τοῦ πονηροῦ 
32)Ἡ καταπολέμηση τῆς ἐπιθυμίας νά μᾶς ἀγαποῦν 
9ο Μέρος 1)Εἰσαγωγή στήν Φιλοκαλία
2)Ἡ Φιλοκαλία καί ἡ προσευχή μέ τό κομποσχοίνι 
3)Νά ἐπιδιώκουμε συναναστροφές μέ ἐνάρετους ἀνθρώπους – 1ο μέρος 
4)Αὐτοκτονία καί ἱεροί Κανόνες 
5)Ἔξω οἱ κύνες 
6)Οἱ γονεῖς καί οἱ ἐλεύθερες σχέσεις 
7)Ἡ συμβολή τοῦ πατέρα στήν ἀγωγή τῆς συζύγου καί τῶν παιδιῶν 
8)Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀπευθυνόμενος στίς γυναῖκες συζύγους 
9)Ἐκκοσμικευμένα Χριστούγεννα καί ἡ βλασφημία στό πρόσωπο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου 
10)Πῶς θά ἑορτάσουμε τά Χριστούγεννα “Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου” – 1ο Μέρος
10ο Μέρος 1)Ὁ φωτισμός τοῦ νοῦ τοῦ ἀνθρώπου στήν Ἐκκλησία
2)Τό ἀλλοιωμένο δυτικό πνεῦμα καί ἡ Ὀρθοδοξία 
3)Ὁ κοινωνικός σκοπός τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἡ καταλλαγή μέ τό Θεό 
4)Περί τῆς ἔννοιας τοῦ Δόγματος καί περί τῆς πτώσεως τοῦ Ἀδάμ 
5)α.Ἡ οὐσία τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσης β.Ἡ Ὀρθοδοξία δέν εἶναι θρησκεία 
6)α.Ποιοί εἶναι οἱ Θεολόγοι τῆς Ἐκκλησίας β.Περί νοερᾶς προσευχῆς 
7)α.Ποιός εἶναι ὁ φωτισμένος καί ὁ θεόπνευστος β.Περί θρησκείας γ.Περί τῶν δύο πίστεων 
8)α.Περὶ ψυχῆς, περὶ σκέψεων καὶ νοημάτων στὸν ἄνθρωπο β.Περὶ τοῦ βασικοῦ δόγματος τῆς πατερικῆς παραδόσεως γ.Περὶ τῆς ἐμπειρίας τῆς θεώσεως 
9)Ποιοὶ εἶναι οἱ ἀληθινοὶ θεολόγοι στὴν ἐκκλησία 
10)Οἱ Προφῆτες,οἱ Κληρικοί καί οἱ λαϊκοί μέσα στήν Ἐκκλησία 
11)Ὁ διωγμός τοῦ Ἡσυχασμοῦ ἀπό τούς Φράγκους καί τόν Κοραή 
12)Ὁ πόλεμος κατά τοῦ ἡσυχασμοῦ καί ὁ χαρακτήρας τῆς πατερικῆς παράδοσης 
13)Περί Θεοπνευστίας 
14)Τί εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία 
15)α.Σχέση Θεοῦ καί κτίσης – β.Ἡ θέωση 
16)Ποιός εἶναι ὁ Θεός καί ποιός ὁ ἄνθρωπος 
17)α.Ὁ Χριστός στήν Παλαιά καί στήν Καινή Διαθήκη β.Περί τῆς ἉγίαςΤριάδος
18)α.Ἡ Ἁγία Γραφή στή Δύση – β.Οἱ Ἅγιοι Πατέρες γιά τήν Ἁγία Τριάδα 
19)α.Περί οὐσίας καί ἐνεργείας στόν Θεό β.Περί τῆς Ἐνσαρκώσεως καί τῆς Ἁγίας Τριάδας 
20)Ἡ θέωση καί τά τρία στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς 
21)α.Περί τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ καί περί μεταφυσικῆς – β.Ὁ μοναχισμός 
22)α.Ὀρθοδοξία,πολιτική καί ὑπαρξισμός – β.Φιλοσοφία καί θεολογία 
23)α.Στοχασμός, θεολογία καί ἐπιστήμη β.Διαφορά Ὀρθοδόξων – αἱρετικῶν καί ὁ ἀληθινός Θεολόγος 
24)Περί προσευχῆς 
25)α.Ἡ σύγχρονη πνευματική κατάσταση β.Περί Συνόδων γ.Περί τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς ἐπίσημης Θρησκείας 
26)Πῶς οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἀντιμετώπισαν τούς αἱρετικούς 
27)Πῶς ἡ Εὐρώπη ἔχασε τήν Ὀρθοδοξία 
28)Πῶς θεολογοῦσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες 
11ο Μέρος (Α Μέρος)
1)Ὑποταγμένοι στό κοσμικό πνεῦμα; 
2)Ἡ ζωή στήν Ἐκκλησία εἶναι ζωή στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ 
3)Ἡ ἀποδοχή τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀληθινή ταπείνωση 
4)Αὐτομεμψία 
5)Τρόποι μετανοίας 
6)Δοκιμασίες καί Πνευματικός Ἀγώνας 
7)Λάθη στήν ἐξομολόγηση καί ποιά ἡ σωστή προετοιμασία 
8)Τά πάθη καί ἡ ἀντιμετώπισή τους 

(B Μέρος)
1)Γιατί ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ Ἀλήθεια 
2)Οἰκουμενισμός καί νέα ἐποχή 
3)”Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος” Κρήτης (Σύντομη Ἀποτίμηση) 
4)Εἶναι καιρός νά δώσουμε Μαρτυρία (Απόσπασμα απο Ομιλία) 
12ο Μέρος  1)Σκοπός τῆς ζωῆς ἡ Θέωση 
2)Ἡ καύχηση τῶν χριστιανῶν,ἡ βία καί ἡ μελέτη τῶν Ἁγίων Γραφῶν & Πώς να ξεκινήσει κάποιος την πνευματική ζωή 
3)Ἡ κακία εὔκολη καί ἡ ἀρετή δύσκολη,τό θάρρος 
4)Ἡ ἀλήθεια,τό ψέμα καί ἡ δολιότητα 
5)Ἡ ἀφροσύνη τοῦ πλούτου 
6)Ἡ ψυχαγωγία τοῦ Ὀρθόδοξου χριστιανοῦ 
7)Οἱ διακοπές τοῦ χριστιανοῦ 
8)Τί σημαίνει ἡ λέξη Φιλοκαλία – Εἰσαγωγή – 2ο Μέρος 
9)Ἡ καθολικότητα τῆς Φιλοκαλίας – Ἡ πράξη καί ἡ θεωρία
13ο Μέρος 1)Τί εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου 
2)Πῶς καταξιωνόμεθα ὡς ἄνθρωποι 
3)Οἱ τρόποι ἐγκαταλείψεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ 
4)Ἡ ἀγάπη τοῡ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους 
5)Πῶς θά ἀγαπήσουμε τόν Χριστό μας 
6)Τό κοσμικό φρόνημα – Τί εἶναι καί πῶς θά τό νικήσουμε 
7)Τά νέα βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν – Φάκελοι Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου
14ο Μέρος 1)Ἡ ἀληθινή ἀγάπη πάντα συνδέεται μέ τήν ἀλήθεια 
2)Γιατί σκοτίζεται ἡ διάνοιά μας 
3)Ἡ τέλεια ἐλπίδα στόν Θεό 
4)Τί εἶναι ἡ Ταπεινοφροσύνη καί πῶς κατορθώνεται 
5)Τό μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως 
6)Πῶς ἐπιλέγουμε τόν Πνευματικό μας ὁδηγό 
7)Ὁ πνευματικός ἀγώνας μέσα στόν σύγχρονο κόσμο 
8)Οἱ πανουργίες τοῦ διαβόλου καί ἡ ὑπερνίκηση τῆς δειλίας 
9)Ἡ ἀδυναμία τοῦ διαβόλου 
10)Ἡ κενοδοξία (Α΄ μέρος)
15ο Μέρος 1)Μετάνοια καί Μνήμη θανάτου 
2)Ἡ Μέλλουσα Κρίση καί ἡ Αἰώνια Ζωή 
3)Ἡ μετά θάνατον ζωή 
4)Ἡ Θεία Ἐπισκίαση στήν Κοίμηση τῶν Δικαίων
5)Ἐπιθανάτιες ἐμπειρίες 
6)Ποῦ πηγαίνουν οἱ Ψυχές μετά τόν Χωρισμό τους ἀπό τό Σῶμα 
7)Ἡ Ἔξοδος τῆς Ψυχῆς ἀπό τό σῶμα 
8)Ἡ Κατάταξη τῶν Ψυχῶν μετά τήν Κοίμηση τῶν Ἀνθρώπων 
9)Ὀρθόδοξη Διδασκαλία Περί τῶν Ἀγγέλων 
10)Μεταθανάτιες Ἐμπειρίες 
11)Ὁ ἐναέριος κόσμος τῶν πνευμάτων – Α Μέρος 
12)Ὁ ἐναέριος κόσμος τῶν πνευμάτων – Β Μέρος 
13)Ἐμφανίσεις Ἀγγέλων καί δαιμόνων κατά τήν ὥρα τοῦ θανάτου 
14)Οἱ Δαίμονες καί οἱ Πανουργίες τους 
15)Ὁράματα τοῦ Κυρίου καί τοῦ διαβόλου 
16)Ἀληθινές ἐμπειρίες Παραδείσου καί κολάσεως 
16ο Μέρος
17ο Μέρος
18ο Μέρος 1)Ἡ πνευματική ζωή ὡς βασική προϋπόθεση γιά τήν καλή ἀποκατάσταση 
2)Ὁ σκοπός τοῦ γάμου 
3)Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν κατά τόν Ὅσιο Πορφύριο 
4)Τό Σύμβολο τοῦ Σταυροῦ καί ἡ Σταυρική Ζωή 
5)Ἡ συνέπεια στή Χριστιανική ζωή – Ὁ Πατριάρχης Ἀβραάμ (1η Ομιλία) 
6)Ἡ συνέπεια στή Χριστιανική ζωή – Ὁ Πατριάρχης Ἀβραάμ (2η Ομιλία) 
7)Ἡ Ἀγάπη οὐκ ἀσχημονεῖ 
8)Τιμή στούς Γονεῖς,Ἀναίδεια καί Ἐνδυμασία 
9)Ὁ Ἅγιος Δημήτριος καί ἡ ἁγιότητα 
10)Ἡ ἁπλότητα τοῦ χωρικοῦ πού ἔδωσε τροφή στόν Χριστό
19ο Μέρος 1)Ἡ ἁμαρτία καί οἱ ὀδυνηρές συνέπειές της 
2)Ἡ μνήμη τῶν ἁμαρτημάτων μας καί ἡ ἀποφυγή τῶν αἰτίων 
3)Μή δίδετε τόπον τῷ διαβόλω 
4)Ἡ γυναίκα τοῦ Λώτ 
5)Μή λυπεῖτε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον 
6)Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς ὑπακοῆς 
7)Ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίω 
8)Προσευχόμενοι ἐν παντί καιρῷ ἐν πνεύματι 
9)Ἀπό ποῦ ἀρχίζουμε τήν ἄσκηση – Α Μέρος 
10)Οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρός αἷμα καί σάρκα – Α Μέρος 
11)Οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρός αἷμα καί σάρκα – Β Μέρος 
20ο Μέρος 1)Η επιδίωξη της άνεσης είναι ειδωλολατρία – Τα μέσα σωτηρίας
2)Ψυχοσωματική ὑγεία 
3)Γιά τήν συνείδηση 
4)Ἡ κατά Χριστόν ξενιτεία – Α΄ Μέρος
5)Ἡ κατά Χριστόν ξενιτεία – Β΄ Μέρος
6)Νηστεία καί ἐγκράτεια 
7)Ἡ ἐξουδένωση προξενεῖ τήν ταπείνωση – Στ΄ Μέρος 
8)Προϋποθέσεις γιά τήν Θεία Κοινωνία – Α’ Μέρος 
9)Προϋποθέσεις γιά τήν Θεία Κοινωνία – Β΄ Μέρος 
10)Οἱ ταπεινόφρονες διδάσκονται καί ἀπό τούς τυχόντες 
11)Γιά τά παιδιά,τήν ἐξωσωματική καί τά παντελόνια στίς γυναῖκες