Νέα Κλίμαξ – pdf (Αγ. Νικοδήμου)

Διαβάστε ή κατεβάστε το βιβλίο εδώ.

Κωδικός προϊόντος: BK-VB-0010 Κατηγορίες: , ,

Περιγραφή

Διαβάστε ή κατεβάστε το βιβλίο εδώ.

Η Νέα Κλίμαξ του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, περιλαμβάνουσα εβδομήντα πέντε Αναβαθμούς (σκαλοπάτια), ήτοι νοεράς εις ουρανούς αναβάσεις, εξεδόθη το 1844, και επανεξεδόθη το 1956 υπό Σωτηρίου Ν. Σχοινά. Επειδή δε η επιχειρούμενη εις αυτό ανάλυσις των Αναβαθμών της Οκτωήχου, είναι εμβριθέστατη, περιέχουσα σχόλια και παραπομπάς αγίων Πατέρων της Ορθοδοξίας, και επειδή το όλον έργον ομοιάζει δια τούτο με ευωδέστατον κήπον των ορθοδόξων δογμάτων και του ορθοδόξου ήθους της μιας, αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας, και επειδή, καθώς παρατηρεί ο άγιος συγγραφεύς, οι σχολάζοντες εις τους Αναβαθμούς αυτούς θα ανάβουν “από την γην εις τον ουρανόν, από τον κόσμον εις τον Θεόν, και από το ψεύδος των πρόσκαιρων τούτων εις την αλήθειαν των αιωνίων αγαθών”, δια ταύτα απεφασίσαμεν και επανεκδίδομεν την Νέαν Κλίμακα. […] (Από το σημείωμα του εκδότη)